Apartament Pomorzany

REGULAMIN

Apartament Szczecin

REGULAMIN określający warunki ogólne i zasady korzystania z Apartamentu

1. Apartament wynajmowany jest na doby.

2. Doba w Apartamencie rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godz. 11:00. Jednocześnie dopuszcza się indywidualne godziny meldowania na zasadach, które zostaną zapisane w umowie. Zameldowanie po godz. 22:00 jest możliwe po uzgodnieniu. Zameldowanie wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) ze zdjęciem.

3. Właściciel Apartamentu może żądać wpłaty kaucji na pokrycie ewentualnych szkód. Kaucja zostanie zwrócona niezwłocznie po zakończeniu pobytu, w przypadku niestwierdzenia jakichkolwiek szkód bądź zniszczeń. Jeżeli w Apartamencie zostaną stwierdzone szkody bądź zniszczenia zwrot kaucji zostaje wstrzymany do czasu wyceny. Jeżeli wysokość kaucji będzie wyższa od wartości szkód bądź zniszczeń, różnica zostanie zwrócona w identycznej formie płatności, w jakiej była dokonana. Jeżeli wysokość kaucji będzie niższa od wartości szkód bądź zniszczeń Gość zostanie wezwany do zapłaty różnicy.

4. Dziecko do lat czterech przebywa w Apartamencie z osobą dorosłą bezpłatnie, jeżeli śpi ono z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku.

5. Apartament nie jest przystosowany do przebywania w nich jakichkolwiek zwierząt również zwierząt domowych.

6. Gość nie może przekazywać Apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

7. Liczba osób przebywających w Apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż ta podana przy rezerwacji Gość zobowiązuje się zapłacić dodatkową karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę i dzień pobytu w Apartamencie.

8. Osoby odwiedzające mogą przebywać w Apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.

9. Gość jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej (od 22:00 do 6:00) Przy naruszeniu ciszy nocnej lub naruszeniu powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego Właściciel Apartamentu może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym – bez zachowania terminu rozwiązania umowy. W takim przypadku Właściciel Apartamentu nie jest zobowiązany do zwrotu kwot za niewykorzystany okres trwania umowy.

10. Organizowanie imprez towarzyskich przez Gości w Apartamencie jest zabronione. Jeżeli Gość zorganizuje imprezę towarzyską, która okaże się uciążliwą dla innych lokatorów, Gość zapłaci karę umowną w wysokości 2000 zł. (dwa tysiące zł).

11. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu jak i pozostałych używek. Jeżeli Gość naruszy wymieniony zakaz zapłaci karę w wysokości 500 zł za dearomatyzację.

12. Gość jest zobowiązany do zachowania substancji Apartamentu zgodnie ze stanem zastanym i zobowiązuje się go używać zgodnie z przeznaczeniem.

13. Ze względów bezpieczeństwa, zabronione jest używanie w Apartamencie urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia Apartamentu. Zabrania się użytkowania materiałów pirotechnicznych.

14. Każdorazowo Gość opuszczając Apartament powinien sprawdzić wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych oraz zamknięcie drzwi i okien.

15. Przekazanie i odbiór Apartamentu odbywa się na podstawie umowy o świadczeniu usługi noclegowej, podpisanej przez obie strony umowy.

16. Integralną częścią Regulaminu i umowy jest spis sprzętów i urządzeń będących wyposażeniem Apartamentu.

17. O wszelkich usterkach powstałych zarówno w Apartamencie jak i wyposażeniu w czasie pobytu Gość zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym Właściciela. Powyższe dotyczy także niezgodności pomiędzy listą wyposażenia Apartamentu, a faktycznym wyposażeniem.

18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia bądź zniszczenia zarówno Apartamentu jak i przedmiotów stanowiących jego wyposażenie oraz urządzeń technicznych, zarówno finansową jak i cywilną. W razie uszkodzeń bądź zniszczeń w Apartamencie lub jego wyposażeniu Właściciel zachowuje prawo wyceny naprawy szkód wyrządzonych, za które Gość powinien zapłacić przed jego opuszczeniem.

19. W ostatni dzień pobytu Gość ma obowiązek zdać Apartament do godziny 11:00 w takim samym stanie jak w dniu odbioru.

20. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia oraz przezwyciężenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Właściciel Apartamentu rezerwuje sobie prawo zaproponowania Gościowi lokalu zastępczego. Właściciel Apartamentu ma prawo w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy

21. W sytuacji opisanej w punkcie powyżej wszelkie kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych Właścicielowi Apartamentu za wykonane usługi.

22. W przypadku stwierdzenia przez Gościa jakichkolwiek nieprawidłowości może on złożyć reklamację w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

23. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Gość zostanie powiadomiony drogą emaliową o sposobie jej rozpatrzenia.

24. Wszelkie spory mogące powstać na tle łączącej umowy będą rozwiązywane polubownie.

25. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu prawem właściwym będzie prawo polskie natomiast sądem – właściwy dla miejsca położenia Apartamentu.

+48 509 463 260

kontakt@apartamentyszczecin.eu

Apartament Pomorzany
Milczańska 6A/2
70-117 Szczecin
zachodniopomorskie, Polska